Kurumsal

TARİHÇE

Yüksekokulumuzun Kurulması, Milli EğitimBakanlığı’nın  13.11.2013 tarihli ve 3355331 sayılı yazısı üzerine28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. Maddesine göre, BakanlarKurulunca 05.02.2014 tarihinde kararlaştırılmış ve 17 Nisan 2014 günü 28975sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yüksekokulumuz, Üniversitemiz Senatosunun16.07.2014 tarih ve 2014/14-06 sayılı kararı ile Modern Diller Birimi;(İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça) Hazırlık Birimi; (İngilizce, Almanca,Fransızca, Arapça, Rusça ve Çince) ile Kurslar Koordinatörlüğü olmak üzere üçfarklı birim şeklinde yapılandırılmıştır.

AÇILAN BÖLÜMLER

       MütercimTercümanlık (İngilizce)

       MütercimTercümanlık (Arapça)

Üniversitemiz Rektörlüğünün, Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Bölümaçılması  konusundaki teklifleri,24/06/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve2547 Sayılı Kanun' un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi ile 2809Sayılı Kanun'un 3. maddesi uyarınca Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu'nda  Mütercim-Tercümanlık (Arapça) ileMütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümlerinin açılmasını uygun görmüştür.

AMAÇ

Siirt Üniversitesinin Fakülte ve Yüksekokullarına kayıtlı öğrencilerinön-lisans ve lisans programlarında yabancı dil becerilerini geliştirmekamacıyla, daha önceden servis dersleri olarak verilen yabancı dil derslerininbu birim adı altında toplanarak Fakülte ve Yüksekokullarının taleplerininkarşılanması, Modern Dillerde; Üniversitemizin Fakülte ve Yüksekokullarına kayıtlıöğrencileri için  İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça gibi yabancı dilderslerinin yürütülmesi, Kurslar Koordinatörlüğünde ise; günümüz modern çağındayabancı dil öğrenmek artık gereksinim halini almış olduğundan, bu birimimiz ilefarklı alanlarda ve farklı yaş guruplarına yönelik olarak KPDS/YDS veya TOEFLgibi ulusal ve uluslararası standart sınavlara yönelik test teknikleriningeliştirilmesini hedefleyen yabancı dil derslerinin sunulmasıamaçlanmaktadır.  

 Bu amacın aşağıdakisüreçlerle gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir:

·        Dört dilbecerisinin (okuma ve anlama, yazma ve konuşma) kullanımına vurgu yapan etkilibir öğrenme ortamı yaratmak

·        Öğrencilerin,ilgili dilin kullanıldığı ortamlarda etkili iletişim kurabilmeleri için ihtiyaçduyacakları öz güveni ve yeterlikleri geliştirebilmeleri için uygun koşullarıyaratmak,

·        Öğrencileriilgili dili öğrenme konusunda güdülemek, kendi öğrenimlerinin sorumluluğunualarak etkili çalışma ve öğrenme becerileri geliştirebilmelerine veuygulayabilmelerine rehberlik etmek,

·        Öğretmenlerive akranları tarafından kabul ve destek gördükleri olumlu bir öğrenme ortamıyaratmak,

·        Öğrencilerin,ilgili dili sınıf içi ve sınıf dışı ortamlarda anlamlı bir biçimdekullanabilmelerini sağlayacak düzenlemeler yapmak. 

ADNAN KARANFİL
Güncelleme : 12.10.2016 09:36:03